معرفی کتاب Technology Due Diligence

Technology Due Diligence: Best Practices for Chief Information Officers, Venture Capitalists, and Technology Vendors

Stephen J. Andriole

ارزیابی موشکافانه کسب و کارهای مرتبط با تکنولوژی مسئله بسیار پیچیده و قابل توجهی است. اگر این امر به درستی انجام شود نتایج مثبت قابل توجهی ایجاد می‌نماید و در صورتی که ارزیابی ضعیفی صورت گرفته باشد هم شرکت و هم سهم بازار از دست خواهد رفت. کتاب پیش رو، می‌کوشد تا چارچوب ارزیابی دقیقی را برای تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی در راستای دستیابی به بهترین نتایج ممکن ارائه دهد.

کتاب مورد بررسی در 3 بخش کلی و 12 فصل تنظیم گردیده است. فصل نخست که مربوط به بخش آغازین کتاب با موضوع استراتژی‌های ارزیابیست، پروسه ارزیابی موشکافانه را به صورت مراحلی مجزا توضیح داده است. تحلیل‌های مربوط به روندهای تکنولوژی، بیزینس مدل‌ها، فرایندهای کاری و همچنین ترندهای فناوری‌های مطرح کنونی موضوعات فصل‌های بعدی این بخش را تشکیل می‌دهند.

انجام سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر روی کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوزی و مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، ریسک‌ها، پیش‌بینی مالی و بازاریابی آنها به همراه مطالعات موردی مانند سرمایه‌گذاری بر روی VOIP و RFID و LiquidHub در بخش بعدی این کتاب ارائه شده‌اند. بخش آخر نیز ابزارها و تکنیک‌های ارزیابی موشکافانه را به تفصیل شرح خواهد داد.

مطالعه کتاب Technology Due Diligence به VCها، کسانی که کسب و کارشان مبتنی بر تکنولوژی است و در مجموع تمام کسانی که با چالش‌های مربوط به فناوری دست به گریبان هستند و در تلاشند تا در این حوزه به بیشترین بازدهی دست یابند، توصیه می‌شود.