اعضاء هيأت مديره صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

روح اله لهرابیان

عضو هیات مدیره

دکتر سیدرضا علوی

عضو هیات مدیره

دکتر وحید باقری

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس رضا زرنوخی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اعضاء تیم سرمایه گذاری صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

میثم سهرابلو

کارشناس سرمایه گذاری

نیلوفر زینعلی

کارشناس سرمایه گذاری

مسعود گودرزی

کارشناس سرمایه گذاری

حمید موحدی

کارشناس سرمایه گذاری

مجید کمالو

مدیر سرمایه گذاری