اعضاء هيأت مديره صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

حمیدرضا دارستانی فراهانی

رئیس هیات مدیره

پرویز احمدی

نائب رئیس هیات مدیره

رضا زرنوخی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

سیدرضا علوی

عضو هیات مدیره

افشین فلاحی

عضو هیات مدیره

شبکه همکاران صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

محسن سلطانی

مدیر مالی و اداری

مرتضی حبیبی

مدیر مجامع

هادی ونکی

مدیر حقوقی

مهدی غلاملو

معاون توسعه کسب‌وکار

میثم سهرابلو

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری

دلنیا حیدری

کارشناس سرمایه‌گذاری

حمید موحدی

کارشناس سرمایه‌گذاری