اعضاء هيأت مديره صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

حمیدرضا دارستانی فراهانی

رئیس هیات مدیره

پرویز احمدی

نائب رئیس هیات مدیره

سیدرضا علوی

عضو هیات مدیره

بابک محبوبی

عضو هیات مدیره

رضا زرنوخی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اعضاء تیم سرمایه گذاری صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

میثم سهرابلو

کارشناس سرمایه گذاری

حدیثه شریفی

کارشناس سرمایه گذاری

مسعود گودرزی

کارشناس سرمایه گذاری

حمید موحدی

کارشناس سرمایه گذاری

مجید کمالو

مدیر سرمایه گذاری