اولویت‌های
سرمایه‌گذاری صندوق
فرآیند کاری صندوق
0 +
پروژه های سرمایه گذاری شده
0 +
شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری
0 +
استارتاپ های فعال پورتفولیو
0 +
خروج ها
همکاران صندوق
در سرمایه‌گذاری