اولویت‌های
سرمایه‌گذاری صندوق

فرآیند کاری صندوق

نحوه ورود و مشارکت با استارت‌آپ

 • غربالگری اولیه
 • برگزاری جلسات ارائه طرح
 • ارزیابی موشکافانه و ارزش گذاری طرح‌ها و شرکت‌ها
 • مذاکرات سرمایه‌گذاری
 • تنظیم قرارداد سرمایه‌گذاری
 • آغاز سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک

خدمات منتورینگ و توانمندسازی

 • ارزیابی و رصد فعالیت شرکت‌
 • همکاری در توسعه روابط تجاری و کاری شرکت
 • ارائه خدمات مالی و حقوقی به شرکت‌
 • کمک به توسعه بازار شرکت‌
 • حضور در هیئت مدیره شرکت‌
 • ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی
 • کمک به جذب سرمایه در مراحل بعدی رشد
 • کمک به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت‌

نحوه خروج صندوق

 • عرضه سهام در بازار بورس
 • فروش به مدیران شرکت
 • فروش به سرمایه گذاران دیگر
 • ادغام
 • اکتساب
همکاران صندوق
در سرمایه‌گذاری
پروژه‌های صندوق
از ابتدا تا کنون